Мирослав Бојић, градоначелник града Лакташи

 

 

Поздравна ријеч градоначелника:

Поштовани посјетиоци, драги суграђани!

Част ми је да вас могу поздравити и на званичној интернет презентацији Града Лакташи.

Наш град је препознатљив као мјесто које фаворизује приватну иницијативу и све врсте малих и средњих предузећа, а циљ нам је да, сталаним и ефикасаним дијалогом са приватним сектором, побољшамо локално пословно окружење.

У наредном периоду, наш приоритет ће бити подизање нивоа ефикасности градске управе и јавних предузећа, који ће подстицати и подржавати развој савремене привреде и стварање привлачне пословне климе, како за развој малог и средњег предузетништва, тако и за реализацију великих инвестиционих подухвата.

И поред ограничених буџетских средстава, настојимо да ријешимо приоритетне инфраструктурне проблеме, и да уз помоћ различитих пројеката, стварамо управу која је по мјери грађана и привреде нашег града.

Град Лакташи је партнерски град већини међународних организација које дјелују на простору Босне и Херцеговине, а укључени смо и у низ пројеката које ове организације проводе.

Град Лакташи важи за град који прати проблеме и потребе младих и зато радо подржавамо и реализујемо пројекате који се тичу запошљавања кроз програме подршке предузетништву и развоју пословних идеја младих, са акцентом на информационим технологијама, производњи здраве хране и туризму.

У протеклом периоду имали смо најлибералнију одлуку о стипендирању ученика и студената у Републици Српској. А пратећи трендове на тржишту рада, увели смо нови модел стипендирања према којем је акценат стављен на кадрове који су потребни за развој привреде нашег града, односно на дефицитарна занимања. Намјера нам је да кроз одређене пројекте и активности покушамо, бар дјелимично, унаприједити стање када је у питању понуда радне снаге у складу са потребама тржишта рада.

Будући да је нужан предуслов за друштвени и привредни раст једне заједнице, достигнути квалитет живота на једном подручју и понуда различитих друштвених догађаја, у наредном периоду, јачаћемо и подршку спорту, унапређењу културе и културних догађања и очувању културно-историјског насљеђа.

Поштовани посјетиоци, драги суграђани, овим путем желим још једном да вас подсјетим, да смо отворени за све Ваше корисне приједлоге и сугестије како бисмо живот у нашим Лакташима учинили бољим и садржајнијим.

Мирослав Бојић, градоначелник града Лакташи

 

Мирослав Бојић је рођен 1983. године, а по занимању је дипломирани инжењер пољопривреде, са вишегодишњим искуством рада у струци. До августа 2020. године обављао је функцију помоћника министра у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а од августа 2020. године обављао је функцију савјетника министра у истоименом министарству. Живи и посвећено ради у Лакташима. Ожењен је и отац двоје дјеце.

– Предлаже Статут града,

– Предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини града,

– Израђује и подноси Скупштини града на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,

– Обавјештава Скупштину града о свим питањима и надлежностима Града, њених права и обавеза,

– Спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине града, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,

– Извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Граду,

– Доноси одлуку о оснивању Градске управе,

– Доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе,

– Предлаже именовање и разрјешење начелника одјељења или службе,

– Предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,

– Реализује сарадњу Града са другим јединицама локане самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела,

– Даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је основач Град,

– Подноси извјештај Скупштини града о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,

– Подноси извјештај Скупштини града своме о раду и раду Градске управе,

– Покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акти Скупштине града, ако сматра да супротан Уставу и закону,

– Закључује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине,

– Рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешења нису надлежни републички органи,

– Доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом,

– Одлучује о сукобу надлежности између Градаске управе и организација које врше послове од интереса за Град,

– Одлучује о изузећу службеног лица Градске управе,

– Обавља друге послове утврђене законом и статутом.

Дарко Станковић, замјеник градоначелника града Лакташи

Биографија:

Дарко Станковић је рођен 1983. године у Бањoj Луци. По занимању је магистар пословне економије. У Градској управи града Лакташи је запослен од 2007. године, гдје је радио у Одјељењу за Финансије на пословима самосталног стручног сарадника за буџет у периоду од 2008. до 2011. године, затим је радио као самостални стручни сарадник за праћење капиталних улагања и наплату потраживања у периоду од 2011. до 2018. године. Од 2018. до 2020. године био је шеф Одсјека за праћење прихода, а од 2021. године обавља функцију замјеника градоначелника града. Oжењен је и отац троје дјеце.